Kontraktsvilkår mellom kunde og Smaalenene Kraft (SMK)

Gjeldende fra 1.4.2014

   

Energi Norge og Forbrukerombudets Standard avtale for levering av elektrisk kraft gjelder for kontraktsforholdet mellom SMK og kunden. Ved motstrid mellom de generelle bransjevilkårene og de spesielle vilkårene som følger av denne kontrakten, går sistnevnte foran.

Generelt:

I samsvar med Lov om elsertifikater, inneholder påslaget på våre produkter kostnader knyttet til kjøp av elsertifikater. Elsertifikat ordningen ble innført 1. januar 2012 og vil vare til 31. desember 2035 og forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Oppdaterte månedlige strømpriser offentliggjøres på vår hjemmeside www.smaalenenekraft.no ca. 1 uke etter månedens utløp.

1. Ved bestilling gir kunden SMK fullmakt til å:

  • Iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet
  • Innhente nødvendige opplysninger fra nettselskapet, for å kunne gjennomføre leverandørbyttet.
  • Melde ut/innflytting til nettselskapet ved flytting.

2. SMK må ha målerstand fra kunde som ikke er eldre enn 20 dager for å kunne starte strømleveransen.

3. Vi tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer av/og eller nye offentlige avgifter/pålegg, eller endringer i øvrige rammebetingelser for drift av elverks-/kraftsalgsvirksomhet. Fremtidige endringer av leveringsvilkår vil bli kunngjort via vår hjemmeside www.smaalenenekraft.no.

4. SMK har rett til å foreta en kredittsjekk av kunder og avvise/si opp eksisterende avtaler på bakgrunn av denne. Vi har ikke økonomisk eller juridisk ansvar dersom en kunde bestiller strøm fra oss og bryter en bindende avtale med en annen kraftleverandør.

5. Ved kontraktsinngåelse gjelder 14 dagers angrerett etter lov 21.12.2001 nr. 105. Angreretten gjelder kun for personkunder. Last ned angreskjema

6. Gjennom elsertifikatloven har staten lagt en plikt på strømleverandørene til å kjøpe sertifikater til strømkundene, og kostnader til dette skal dekkes av påslaget. Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel, varsles via vår hjemmeside www.smaalenenekraft.no.

7. Fakturering

Fakturering/avregning skjer i henhold til NVE sin - Forskrift for måling og avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Betalingsbetingelser er 30 dager. Nettleie til ditt lokale nettselskap kommer i tillegg.

Betingelser for våre strømavtaler:

A. Strøm til Innkjøpspris:

Kraftprisen fastsettes hver måned i henhold til vår innkjøpspris pr. kWh + avtalt påslag + mva. og månedlig fastbeløp.

Innkjøpsprisen vil dekke våre innkjøpskostnader og vil variere med Nordpool sin områdepris pr. måned.

B. Garantikraft:

Den prisen som kunden skal betale inkl. påslag og mva., skal ikke overstige det til enhver tid gjeldende pristak. For Garantikraft kommer i tillegg en risikokostnad for pristaket på normalt mellom 1,25 og 4,4 øre/kWh inkl. mva. og prises separat. Risikokostnaden dekker utgiftene forbundet med opprettholdelse av det til enhver tids gjeldende pristaket. For øvrig prises produktet på samme vilkår som «A. Strøm til Innkjøpspris». Fastbeløp pr. anlegg/målepunkt kommer i tillegg.

Pristaket gjelder for en annonsert eller avtalt tidsperiode. SMK vil før perioden utløper, informere om eventuelle endringer av pristaket på www.smaalenenekraft.no og/eller via SMS/e-post.

C: Fastprisavtale:

Avtalen gjelder fast pris på strøm samt aktuelle avgifter i en avtalt periode. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten mot å dekke SMK sitt tap som følge av at leveransen ikke fullføres. Minimumsbeløpet for frikjøp er kr. 800,-. Dersom kunden ikke har inngått ny fastprisavtale ved avtaleperioden slutt, vil kunden få levert Strøm til innkjøpspris.